12 August 2017

'ಹಿಂದು' ಎಂದರೆ ಯಾರು?

ಭಾರತ ಜನಿಸಿದ್ದು ಸಿಂಧು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸರಳ ರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಕೃತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳ ಸರಳ ರೂಪಗಳಾಗಿದ್ದವು (ಇಂದು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳ ಸರಳ ರೂಪಗಳೋ ಹಾಗೆಯೇ). ಅಂತೆಯೆ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ 'ಸಿಂಧು' ಶಬ್ದ 'ಹಿಂದು' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿತು. 'ಹಿಂದು' ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಸಿಂಧು ನದಿ ಎಂದು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬಂತು: ಯಾವ ಜನರ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತೋ, ಅವರು ಎಂದು.

ಈ ಹಿಂದುಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಾಗರದ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಭಾಗ 'ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ' ಆಯಿತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಭರತ' ಎಂಬ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ 'ಭಾರತ' ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಹಿಂದು' ಮತ್ತು 'ಭಾರತೀಯ' (ಹಾಗೂ 'ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ' ಮತ್ತು 'ಭಾರತ') - ಇವು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು.

ಈ ಹಿಂದುಗಳು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು (ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರಗಳು) ರಚಿಸಿದರು. ಅದು ಹಿಂದುಗಳ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು 'ಹಿಂದು ಧರ್ಮ' ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು 'ಸನಾತನ ಧರ್ಮ' ಎಂದು. ಜತೆಗೆ, ಈ ಹಿಂದುಗಳು ಅನೇಕ ಮತಗಳನ್ನು (ದೇವರ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ) ರಚಿಸಿದರು: ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ, ಶಾಕ್ತ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಎಂಬ ಮತಗಳು.

ಇದು 'ಹಿಂದು' ಶಬ್ದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ. ಅದು ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮತಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ: "ನಾವು ಹಿಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದುಗಳು" - ಇದು ತಪ್ಪು. ಸತ್ಯ ಬೇರೆ: ನಾವು ಹಿಂದುಗಳು, ನಮ್ಮದೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಅದು ಹಿಂದುಗಳ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ 'ಹಿಂದು ಧರ್ಮ' ಎಂದು ಹೆಸರು.

'Toilet: Ek Prem Katha' - Review

Review of 'Toilet: Ek Prem Katha':

Keshav (Akshay Kumar) runs a cycle shop in a village. His horoscope says he is cursed and that the curse can be removed only by marrying a girl with 3 thumbs. His father, an orthodox pandit, believes this strongly. So Keshav is 36 years old and single. Then he meets a girl called Jaya (Bhumi Pednekar) and they fall in love. But she has only 2 thumbs (like most of us). Through some innovative bio-engineering, Keshav manages to fool his father and marry Jaya. The next day, she comes to know that there is no toilet in the house. An educated girl from a middle class family, she is shocked and disgusted. But the pandit is dead against having a toilet in the house (due to a medieval degraded version of Hinduism). Jaya somehow manages for some time, but finally her patience snaps and she goes away to her parents' house. Keshav then starts fighting against his father, his village and the government to get a toilet in his house.

Shree Narayan Singh's Toilet: Ek Prem Katha may sound like a documentary at some points. But it is first and foremost a heartfelt story of a man/husband and woman/wife who love each other - but have to struggle against the society they live in. Toilet is both a hilarious comedy and a sensitive love story. It is also an angry protest against feudalism and a passionate cry for common sense, decency and dignity of women.

The English-language media (ELM) has given Toilet mostly negative reviews. So ELM's movie critics are as biased as its political news reporters/anchors/editors.

05 August 2017

'Raag Desh' - Review

A review of 'Raag Desh':

In 1937, Japan started World War 2 by invading China. In 1939, Germany started the war in Europe by invading Poland. Britain declared war on Germany on behalf of the entire British Empire, including India – without the consent of Indians. In 1941, Japan attacked America and invaded South East Asia. Again Britain declared war on Japan on behalf of the entire British Empire, including India – without the consent of Indians.

Accordingly, the British Indian Army fought against the Japanese Army in South East Asia. Though it fought bravely, it lost and had to surrender in 1942. Then Subhash Chandra Bose came and told the Indian soldiers that their real duty was to fight against the British – and free India. Around 50,000 soldiers answered his call – and the Indian National Army (Azad Hind Fauj) was born.

INA fought bravely against the British under the leadership of Bose. But finally in 1945, America defeated Japan – and INA had to surrender to the British. The British denounced all INA soldiers as traitors and decided to court-martial all INA officers for treason. They started by court-martialling 3 officers (Prem Kumar Sehgal, Gurbaksh Singh Dhillon, Shah Nawaz Khan) in Red Fort in November 1945. The Indian National Congress decided to defend the 3 officers. It chose the eminent lawyer Bhulabhai Desai for the job.

The court-martial was just a formality. The verdict was a foregone conclusion. But Bhulabhai Desai fought the case like a tiger – using all his legal expertise. Finally in December the trial ended as expected: all the 3 officers were found guilty.

Meanwhile with the end of the war, Indians gradually came to know about the heroism of Bose and his INA. The whole country was filled with respect and admiration for their patriotism and courage. The court-martial only served to ignite the already burning hearts of Indians. The British came to know this and wisely decided not to punish the 3 officers – they simply dismissed them from the Army.

How did Britain rule India for 200 years? A country can rule another country only by force – ie, by its army. But an army needs men. So how could a small country like Britain have an army big enough to control a big country like India (which was 25 times bigger)? The simple answer is that it did not. The 'British Army' in India was actually a British Indian Army. That is, only its officers were British – all the soldiers were Indians. So how did Britain control India with this British Indian Army? Simple: The Indian soldiers were loyal to the British. Thus the central fact about British rule in India was that it depended completely on one factor: the loyalty of Indian soldiers to the British. As long as this factor existed, the British Raj was unshakable.

The heroics of INA in the war and the court-martial of its officers ignited the flame of patriotism in not just ordinary Indians – but more importantly, among Indian soldiers. Just a month after the court-martial (in February 1946) 10,000 sailors of the Indian Navy revolted against the British. The revolt was somehow put down, but the British realised what was happening. The foundation of their rule – the loyalty of Indian soldiers – had disappeared. The writing was on the wall – their rule in India was over. A year later (in February 1947) Britain's Prime Minister Clement Attlee announced that the British would leave India.

Tigmanshu Dhulia's Raag Desh tells the story of this important chapter in India's history. Our Leftist historians have completely erased Subhash Chandra Bose and INA from the story of our freedom struggle. Raag Desh provides a much-needed corrective to this gross distortion. Mohit Marwah, Amit Sadh and Kunal Kapoor play the 3 officers and Kenny Basumatary plays Subhash Chandra Bose. The movie features the famous INA marching song 'Kadam Kadam Badhaye Ja'.